Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Sub-Institute of Hydrometeorology and Climate Change - SIHYMECC) là tổ chức sự nghiệp khoa học ở phía Nam, trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu – Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phân viện có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển; tham gia đào tạo sau đại học, đào tạo lại cán bộ công chức; Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác quốc tế; Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, điều tra khảo sát, phân tích hoá nghiệm, thực nghiệm chuyên đề; Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật; Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, hội thảo, hội nghị, biên tập, xuất bản ấn phẩm; thực hiện các dịch vụ về khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.