1) Nguyen Ky Phung, Nguyen Quang Long, Nguyen Van Tin, Le Thi Phung (2018),   Study calculation and forecast PM 2.5 for Ho Chi Minh city, Scientific and Technical Hydro - Meteorological Journal, Volume 695, 1- 7. 2) Tran Huu Tuyen, Hoang Hoa Tham, Hoang Ngo Tu Do, Nguyen Viet Hung, Bui Thang (2018), The combination of MIKE 11 and MIKE SHE in simulating and evaluating potential seepage risk in...
NGUYỄN VĂN TÍN  Tạp chí KTTV 11-2017        Đặt vấn đề             Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu hàng năm ở Nam Bộ nói chung và ở Tp. Hồ Chí Minh nói riêng có hai mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa, gần như trùng khớp với thời kỳ hoạt động của gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam. Mùa...
1) Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Quang Long : Xây dựng quy trình dự báo các trường khí tượng phục vụ mô hình dự báo chất lượng không khí cho khu vực Tp. Hồ Chí Minh 2) Hoàng Ngọc Tuấn : Ứng dụng mô hình HEC-HMS để dự báo dòng chảy lũ và xây dựng đường quá trình xả lũ về hạ du cho các hồ chứa thuộc...
MỤC LỤC 1) Nguyễn Văn Thắng, Mai Văn Khiêm : Nghiên cứu đánh giá và dự tính điều kiện khô hạn theo chỉ số SPI cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2)Nguyễn Văn Thắng : Nghiên cứu xây dựng đường cong IDF cho các vùng mưa thuộc miền bắc Việt Nam 3) Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Thị bảy, Trần Thị Kim, Lê Ngọc Tuấn : Nguy cơ xâm...