BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 14 / 06 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 14/06/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 33-34 o C, nhiệt độ đêm là 24-26 o C. Khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày là 31-33 o C, nhiệt độ đêm 23-25 o C. Mưa chiều...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 30 / 06 /2021   Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 30/06/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 34-35 o C, nhiệt độ đêm là 24-28 o C, khu vực Tây Nam Bộ nhiệt độ ngày từ 33-35 o C, ban đêm từ 24-28 o C. Mưa...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 07 / 07 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 07/07/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.9-32.3 o C. nhiệt độ đêm là 21.9-26.9 o C. Trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 14 / 07 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 14/07/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.1-34.7 o C. nhiệt độ đêm là 22.3-27.1 o C. Trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 20 / 07 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 20/07/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.9-34.7 o C, nhiệt độ đêm là 23.4-26.9 o C. Trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 29 / 07 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 29/07/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.1-35 o C, nhiệt độ đêm là 23-26.6 o C. Trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 03 / 08 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ, ngày 03/08/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.9-32.3 o C, nhiệt độ đêm là 21.9-26.9 o C, trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 10 / 08 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 10/08/2021, khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.9-34.5 o C. nhiệt độ đêm là 23 -26.8 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 19 / 08 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 19/08/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.3-34.3 o C. nhiệt độ đêm là 23-26.8 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 25 / 08 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 25/08/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.2-33.7 o C. nhiệt độ đêm là 22.8-27.1 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng...
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 04 / 09 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 04/09/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 29.1-31.7 o C. nhiệt độ đêm là 22.4-27 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Biên Hòa, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng Phú....
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 48 GIỜ KHU VỰC NAM BỘ Thời điểm dự báo: 7h00 ngày 12 / 09 /2021 Nhận định chung: Dự báo 24 giờ. ngày 12/09/2021. khu vực Đông Nam Bộ nhiệt độ ngày là 28.8-33.3 o C. nhiệt độ đêm là 22.8-26.8 o C. trạm có nhiệt độ ngày cao nhất là Tân Sơn Nhất, trạm có nhiệt độ đêm thấp nhất là Đồng...