Sinh hoạt khoa học

Để nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ nghiên cứu, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu trẻ, Phân viện Khí tượng, Thủy văn và Môi trường phía Nam (SIHYMETE) đã tiến hành xây dựng Quy định sinh hoạt khoa học. Quy định như sau: 1 lần/tuần, 1 phòng chuyên môn/tuần. Quy định này đã được xây dựng và lấy ý kiến của các phòng nghiên cứu trong SIHYMETE. Đây là thời gian thử nghiệm quy định này, hiện đã tổ chức được 2 lần, do phòng Khí tượng Khí hậu và phòng Thủy văn, Tài nguyên nước tổ chức. Hoạt động khoa học này được các cán bộ nghiên cứu nhiệt tình hưởng ứng.

Mục đích tổ chức sinh hoạt khoa học cho cán bộ nghiên cứu:

a) Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, đặc biệt cán bộ trẻ, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập.

b) Phát hiện tài năng trẻ, tạo nguồn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để sau đó có thể xây dựng các đề tài nghiên cứu các cấp trong tương lai.

c) Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn trong Khí tượng, Thủy văn và Môi trường phía Nam.